برنامه ورزشی

  • Please enter a number from ۱ to ۹۹.
  • Please enter a number from ۵۰ to ۲۵۰.
  • Please enter a number from ۱ to ۳۵۰.
  • ساعاتی که در طول رو فرصت ورزش کردن دارید
  • چند روز در هفته میتوانید ورزش کنید؟
  • بطور خلاصه مواد غذایی که روزانه اغلب مصرف میکنید و حساسیت های غذایی را بنویسید. در صورتی که محدودیت حرکتی یا مشکلات جسمی دارید بنویسید.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
      لطفا از ۴ جهت روبرو، چپ، راست و پشت سر از گردن به پایین عکس گرفته و ارسال کنید. *حجم هر عکس کمتر از ۲mg*